ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่  ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่บนถนนกาญจนวิถี ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประมาณ 3 กิโลเมตร  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบางกุ้ง 2 (วัดโพธิ์แก้วนิมิต) ก่อตั้งโดยสามเณรถนอม ศิลปพรหมมาศ กับ ภิกษุข้อง ภิญจโณ (เจ้าอาวาสวัดโพธิ์นิมิต) และผู้ใหญ่เผือก อินทสุทธิ์ ดำริและชักชวนประชาชนจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้เปิดเรียน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 โดยมีนายวินัย  วิเศษรัตน์  เป็นครูใหญ่คนแรก และต่อจากนั้นมีการแต่งตั้ง (ย้าย) บุคคลต่าง ๆ มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 13 คน
          โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตได้ดำเนินงานทางการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนเป็นอย่างดี มีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ
เริ่มเปิดสอนชั้นเด็กเล็กเมื่อ พ.ศ. 2517 เปิดชั้นอนุบาลเมื่อ พ.ศ. 2537 เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2537

          ปัจจุบันโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนในปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น
547 คน มีอัตรากำลังครูประจำการตามทะเบียน 34 คน 
ครูอัตราจ้าง 3 คน และพนักงานบริการ 1 คน
          โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตตั้งอยู่ในที่ดินของวัด ซึ่งอนุญาตให้ใช้ประมาณ 5 ไร่  1 งาน 56.4  ตารางวา  มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารห้องสมุด 1 หลัง    โรงอาหาร 1 หลัง อาคารพัสดุ 1 หลัง ส้วม 5 หลัง (12 ที่นั่ง)