วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตเป็นองค์กรที่ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นค่านิยมหลัก จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานสู่สากล