พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

        1.  จัดการศึกษาในเขตบริการให้ทั่วถึง
        2.  พัฒนาระบบสารสนเทศครบถ้วน
        3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
        4.  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
        5.  จัดการศึกษาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
        6.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
          7.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุเป้าหมาย และส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ
        8.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม 5ส
        9.  จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา