ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย วิเศษรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2479 - พ.ศ.2480
ชื่อ-นามสกุล : นายพ่วง โล้สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480 - พ.ศ.2481
ชื่อ-นามสกุล : นายเยื้อน ลิมังกูล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2481 - พ.ศ.2487
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา ศรเกษตริน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2487 - พ.ศ.2488
ชื่อ-นามสกุล : นายรับ ฤทธิกลับ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2488 - พ.ศ.2503
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ นิตย์นรา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2503 - พ.ศ.2506
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ แสงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2506 - พ.ศ.2512
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล เลี้ยงสุทธิสกนธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2512 - พ.ศ.2526
ชื่อ-นามสกุล : นายเนตร คงแท่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ กล่อมแดง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 - พ.ศ.2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย แพเพชรทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 - พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย แพเพชรทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - พ.ศ.2557
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน