กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกฤษณา ไชยหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0815361213

นางกุหลาบ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0810896266

นางปราณี หมื่นระย้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0897291302

นางรุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0841904061
อีเมล์ : mamasung505@hotmail.com

นางอุบลวรรณ ไทยนุกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0815407921
อีเมล์ : ubolwan_tan@hotmail.com

นางสาวเบญจวรรณ ขุนปักษี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0910418760
อีเมล์ : benchawan857@gmail.com

นางณัฐชญา คมสันต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0931947293
อีเมล์ : ืnatchaya67411@gmail.com