กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภัทราวดี ปัจฉิม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0822702337
อีเมล์ : pattarawadee.patchim@gmail.com

นางกุหลาบ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0810896266

นางกฤษณา ไชยหาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0815361213

นางรุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0841904061
อีเมล์ : mamasung505@hotmail.com

นางปราณี หมื่นระย้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0897291302

นางอุบลวรรณ ไทยนุกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอมาลีน วรรณประภักดิ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0901620962