กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางมนฤทัย แพศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0873890505

นางประเทือง วีระสมบูรณ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0831757493
อีเมล์ : tim.weera@hotmail.com

นางจันทนา บุญประถม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0936320073