กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวันชนะ คชฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0936852395
อีเมล์ : vanchana55@gmail.com

นายอรรคกร ชูสกุล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0807171759
อีเมล์ : oakkh2419@hotmail.co.th