กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ณัฐรินีย์ เสมสันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0931645455
อีเมล์ : aommy4532@hotmail.com

ว่าที่ ร.อ.ศุภชัย หวังสุด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0884451426