กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสัมพันธ์ สุขแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0915275848
อีเมล์ : Neung.2706@gmail.com

นางวนิดา คงท่าฉาง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0857950456
อีเมล์ : -

นางสาวศรีสุดา สุขสนิท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 084-8599905