ผลงานครู
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2555 จัดแสดงผลงาน Best Practice เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่อาเซียนเพื่อพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางชูศรี หลีวิทยานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,04:15  อ่าน 781 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ขับร้องเพลงไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 60 ณ อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี
ชื่ออาจารย์ : นางชูศรี หลีวิทยานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,04:14  อ่าน 758 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2554 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 60 ณ อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี
ชื่ออาจารย์ : นางชูศรี หลีวิทยานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,04:13  อ่าน 760 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 วงปีพาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 60 ณ อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี
ชื่ออาจารย์ : นางชูศรี หลีวิทยานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,04:13  อ่าน 714 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งทีี่ 60 จังหวัดตรัง
ชื่ออาจารย์ : นางชูศรี หลีวิทยานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,04:12  อ่าน 733 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60 จังหวัดตรัง
ชื่ออาจารย์ : นางชูศรี หลีวิทยานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,04:11  อ่าน 752 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60 จังหวัดตรัง
ชื่ออาจารย์ : นางชูศรี หลีวิทยานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,04:11  อ่าน 703 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2553 ร่วมแสดงงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 "สืบค่าคีตศิลปะไทยสานใจอุดมศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่ออาจารย์ : นางชูศรี หลีวิทยานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,04:10  อ่าน 771 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางชูศรี หลีวิทยานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,04:08  อ่าน 729 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสาย เครื่องเดี่ยวผสมขิมสาย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
ชื่ออาจารย์ : นางชูศรี หลีวิทยานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,04:08  อ่าน 749 ครั้ง
รายละเอียด..